Ankietyzacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM

Ankietyzacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM to badanie ankietowe mające na celu ocenę organizacji dydaktycznej, oferty sportowej oraz sposób prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki zebranym odpowiedziom od studentek i studentów, możliwe jest nie tylko przygotowanie raportu końcowego z działalności danej jednostki w badanym roku akademickim, ale także przyczynienie się do poprawy funkcjonowania wspomnianej jednostki pod względem organizacyjnym i dydaktycznym oraz poprawy warunków studiowania na Uniwersytecie.