Rady Samorządu Studentów

Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonują w ramach wydziałów. Od listopada 2019 roku na UAM działa ich dwadzieścia pięć, w tym: dwadzieścia jeden w ramach wydziałów w Poznaniu oraz cztery Filie (Gniezno, Kalisz, Słubice i Piła).

Rady wydziałowe odpowiadają za realizację zadań Samorządu na swoich jednostkach, w szczególności za prowadzenie działalności socjalno-kulturalnej oraz ochronę praw studenta. Każda Rada liczy od trzech do dziesięciu członków, którzy wybierani są w tajnych, równych i bezpośrednich wyborach. Wybory te odbywają się na początku roku akademickiego.

Rady są również pośrednikami między studentami a władzami dziekańskimi. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesu studentów, co sprawia, że stają się pierwszym kontaktem w sprawach związanych z tokiem studiów na danym kierunku. Wyznaczają one również przedstawicieli studentów do Rad Programowych kierunków oraz wybierają delegatów do ogólnouniwersyteckiego Parlamentu Samorządu Studentów. W najważniejszych sprawach członkowie Rady podejmują uchwały, wskazują przedstawicieli do Rady dyscypliny naukowej w poszerzonym składzie czy wydziałowej podkomisji stypendialnej.

WYDZIAŁOWE RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW