Inne organy

Najważniejszym z organów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w których zasiadają studenci jest Senat. Na podstawie Statutu reprezentacja studentów oraz doktorantów stanowi 20% jego składu. Senat jest organem kolegialnym uczelni, który podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dla uczelni, w tym uchwala Regulamin studiów, uchwala oraz zmienia Statut, opiniuje Regulamin organizacyjny oraz zabiera głos w sprawach dotyczących między innymi otwierania nowych kierunków studiów, przyznaniu tytułu Doktora Honoris Causa UAM i innych bardzo istotnych kwestii dla całej społeczności Uniwersytetu. 

Organami odpowiadającymi za jakość kształcenia, zmiany programów studiów i wszelkie sprawy związane z programem studiów są odpowiednio Rady Programowe Kierunków (bądź grup kierunków) w ramach wydziałów, Rady ds. Kształcenia Szkół Dziedzinowych i Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia. W tych organach swoją reprezentację również mają studenci, którzy są podmiotem kształcenia na uczelni. To do tych osób, za pośrednictwem Rad Samorządu Studentów możecie zgłosić swoje uwagi co do zmian na Waszych kierunkach studiów. Organy te opiniują i sugerują zmiany mające na celu zwiększenie jakości kształcenia, zmiany przedmiotów, czy obłożenie ich punktami ECTS.

Przedstawiciele studentów stanowią również integralną część Uczelnianej Komisji Stypendialnej procedującej w ramach podkomisji na swoich wydziałach oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej. Osoby te pomagają rozpatrywać wnioski o zapomogi, stypendium rektora i stypendium socjalne. Dzieje się to oczywiście przy pomocy pracowników właściwego Biura Obsługi Studenta, jednakże zgodnie z przyjętymi regulacjami, studenci stanowią większość członków komisji.