Ankietyzacja Studium Językowego UAM

Ankietyzacja Studium Językowego UAM to badanie ankietowe mające na celu ocenę organizacji dydaktycznej, oferty językowej oraz sposób prowadzenia zajęć z języków obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki zebranym odpowiedziom od studentek i studentów, możliwe jest nie tylko przygotowanie raportu końcowego z działalności danej jednostki w badanym roku akademickim, ale także przyczynienie się do poprawy funkcjonowania wspomnianych jednostek pod względem organizacyjnym i dydaktycznym oraz poprawy warunków studiowania na Uniwersytecie.